Η Δομή του Συλλόγου απαρτίζεται από τη Γενική Συνέλευση, το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο

Γενική Συνέκευση

Άρθρο 13. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που τον αφορά. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το δεύτερο Σάββατο ή την Δεύτερη Κυριακή του μηνός Δεκεμβρίου, κάθε τέταρτου χρόνου, τη διοίκηση του Συλλόγου που αποτελείται από πέντε μέλη και δύο αναπληρωματικά, το Εποπτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία μέλη.

Ετησίως όμως συνέρχεται για να εγκρίνει ή όχι τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό της Διοίκησης έκτακτα δε κάθε φορά που θα το αποφασίσει το Δ.Σ. ή θα το ζητήσει το 1/3 των μελών με έγγραφη αίτηση ή αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 15 ημέρες από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 11. Ο Σύλλογος διοικείται από τον Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που έχει πέντε μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) με μυστική ψηφοφορία και η διάρκεια της θητείας του είναι τετραετής (4) ενώ ετησίως συνεδριάζει τακτική Γενική Συνέλευση για την έγκριση ή όχι των πεπραγμένων και του οικονομικού απολογισμού.

Εποπτικό Συμβούλιο

Μαζί με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά μέλη αυτού, τρία μέλη για το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.).

………

Για το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται τρεις πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι γι΄αυτό, Πρόεδρος δε αυτού είναι ο συγκεντρώσας τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

……….

…. και την εκλογή επίσης του Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει δικαίωμα να κάνει έλεγχο στα βιβλία και τους λογαριασμούς του Συλλόγου και είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση κατά την λογοδοσία του Δ.Σ. στο τέλος της θητείας του έκθεση οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.

Translate »